OIP Gdańsk

Kierownictwo OIP Gdańsk ---> kliknij


Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w skrócie "OIP Gdańsk".
Siedziba OIP-u mieści się w Gdańsku, przy ul. Okopowej 7. Swoim działaniem obejmuje teren całego województwa pomorskiego. Aby móc się wywiązywać z zadań postawionych przed PIP, na terenie województwa utworzone są oddziały:

Tu znajdziesz adresy i telefony

Tu znajdziesz mapę z obszarami działania poszczególnych oddziałów


Poradnictwo
Zgodnie z art. 10 ust. 1, pkt 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nasza instytucja jest zobowiązana między innymi do udzielania porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy.
więcej...

Sprawozdania z działalności OIP Gdańsk, analizy problemowe

Konkursy

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje i współorganizuje konkursy sprzyjające promowaniu wiedzy na temat ochrony pracy i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy.
Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania uczestników w organizowanych konkursach.

Informacja o aktualnie organizowanych konkursach.


Likwidacja ruchomych środków trwałych
(sprzedaż sprzętu i wyposażenia)


W dziale tym są zamieszczone informacje wymagane przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.
kliknij --->.

Opracowanie i publikacja:
Hubert Bogusławski
OIP Gdańsk

Informacja techniczna -->